มกราคม
20
13:29:15

Google ยื่นจดสิทธิบัตรแป้นพิมพ์เสมือนสำหรับ Google Glass

Google ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการสร้างแป้นพิมพ์เสมือนโดยการฉายแสงเลเซอร์ลงบนพื้นผิวต่างๆ เพื่อใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ Google Glassในขณะนี้ที่แว่นตา Google Glass ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ตัวอุปกรณ์มีไมโครโฟนสำหรับรับคำสั่งเสียงจากผู้ใช้งาน, มีปุ่มกดสำหรับถ่ายภาพ และยังอยู่ในช่วงการทดสอบแป้นสัมผัส ทว่าดูเหมือนจะยังขาดวิธีป้อนข้อความจากผู้ใช้งานโดยการพิมพ์อยู่ ซึ่งบางครั้งกลายเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อผู้ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือต้องการป้อนข้อความยาวๆ ในลักษณะที่การสั่งงานด้วยเสียงอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ Google จึงหาทางออกด้วยการเตรียมแป้นพิมพ์เสมือน ซึ่งอาศัยการฉายลำแสงจากตัวแว่นไปยัง . . .
  TAG ตัวอุปกรณ์มีไมโครโฟน ผู้ใช้งานโดยการพิมพ์ ผู้ใช้งานที่สัมพันธ์ ก็อาจลืมเรื่องถุงมือ อาศัยการฉายลำแสง ถูกต้องด้วยเหตุ ข้อมูลสิทธิบัตร ขั้นตอนการพัฒนา แป้นพิมพ์เสมือน กล้องถ่ายภาพที่ รับคำสั่งเสียง บางครั้งกลาย ใช้งานควบคู่ แปลความหมาย รับการพัฒนา ขณะเดียวกัน ผู้ใช้งาน ที่แว่นตา มีปุ่มกด Keyboard จึงหาทาง เลยที่มา ถ่ายภาพ อุปกรณ์ ตำแหน่ง Patent ผู้ใช้ Google สิ่งจำ Glass
9y;v6xdiIN,uw,F8iFao z^h.=h'koFfpdkirb,rN z^h.=h'komujly,ryoTN dHvk0]n,ginjv'56',nv vkLypdkiCkp]ecl' 5^d9hv'fh;pgs96 -hv,^]lbmTb[y9i -yho9vodkiry<ok cxhorb,rNgl,nvo d]hv'5jkp4krmuj iy[8elyj'glup' [k'8iyh'd]kp .=h'ko8;[8^j cx]8;k,s,kp iy[dkiry<ok -Itgfup;dyo z^h.=h'ko mujc;jo9k ,ux6j,df ษำัินฟพก 07'skmk' g]pmuj,k 5jkp4kr v6xdiIN 9ecsoj' ญฟะำืะ z^h.=h ฌนนเสำ lbj'0e ฌสฟหห

  Rev-Text ฌนนเสำ pnjo0flbmTb[y9icxhorb,rNgl,nvolesiy[ ฌนนเสำ ฌสฟหห
ฌนนเสำ pnjo8e-v0flbmTb[y9idkilihk'cxhorb,rNgl,nvoFfpdkiCkpcl'g]g:viN]'[ornhozb;9jk'q grnjv.=h'ko8;[8^jdy[v6xdiIN ฌนนเสำ ฌสฟหห.o-Itouhmujc;jo9k ฌนนเสำ ฌสฟหห py'vp^j.o-yho9vodkiry<ok 9y;v6xdiIN,uw,F8iFaolesiy[iy[8elyj'glup'0kdz^h.=h'koม ,ux6j,dflesiy[5jkp4kr c]tpy'vp^j.o=j;'dkimflv[cxholy,zyl m;jkf^gs,nvo0tpy'-kf;bTuxhvo-hv8;k,0kdz^h.=h'koFfpdkirb,rNvp^j :7j'[k'8iyh'd]kpgxHolbj'0egxHo g,njvz^h.=hvp^j.ol4krc;f]hv,muj,uglup'fy' sinv9hv'dkixhvo-hv8;k,pk;q .o]ydKItmujdkilyj''kofh;pglup'vk0me'kowfhw,j5^d9hv'fh;pgs96ouh ฌนนเสำ 07'skmk'vvdfh;pdkig9iup,cxhorb,rNgl,nvo :7j'vkLypdkiCkp]ecl'0kd9y;c;jowxpy'

Related

04/02/2557
09:38:05 : Apple จดสิทธิบัตรแท่นชาร์จไฟไร้สายแบบหลายฟังก์ชันได้เป็นผลสำเร็จ

04/01/2557
10:02:55 : สิทธิบัตรใหม่ของ Google เปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นภาพการ์ตูนสั้น
10:02:55 : สิทธิบัตรใหม่ของ Google เปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นภาพการ์ตูนสั้น

11/12/2556
12:00:10 : สิทธิบัตรใหม่ของ Apple เผยโฉมหน้าจอแสดงผลแบบสวมศีรษะ
12:00:10 : สิทธิบัตรใหม่ของ Apple เผยโฉมหน้าจอแสดงผลแบบสวมศีรษะ
10:41:45 : Apple ได้สิทธิบัตรใหม่เกี่ยวกับการผลิตหน้าจอสัมผัสแบบผิวโค้ง
10:41:45 : Apple ได้สิทธิบัตรใหม่เกี่ยวกับการผลิตหน้าจอสัมผัสแบบผิวโค้ง

02/12/2556
13:40:17 : Samsung ยื่นจดสิทธิบัตรการกำหนดพื้นที่หน้าจอสมาร์ทโฟนที่สะดวกต่อการใช้งานมือเดียว

23/11/2556
14:30:16 : Sony ยื่นจดสิทธิบัตรวิกผมอัจฉริยะ SmartWig

22/11/2556
11:25:56 : Google ได้สิทธิบัตรใหม่ที่จะช่วยเสนอข้อความให้ผู้ใช้นำไปโพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

05/11/2556
04:19:39 : Apple เตรียมเปิดศูนย์ผลิตชิ้นส่วนแซฟไฟร์แห่งใหม่ใน Arizona

17/10/2556
13:36:51 : Nokia เอาด้วย ทำนาฬิกาอัจฉริยะแบบหลายหน้าจอชื่อ Facet

14/10/2556
14:50:08 : Flirtey ธุรกิจแนวใหม่ บริการส่งสินค้าถึงบ้านด้วยโดรน

13/10/2556
04:10:38 : Apple ยื่นจดสิทธิบัตรแก้ปัญหา iPhone ตกพื้นจอแตก

04/10/2556
12:46:57 : Google ยื่นจดสิทธิบัตรการคิดค่าใช้จ่ายร่วมกันและบันทึกยอดหนี้ระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเอง
11:19:32 : สิทธิบัตรใหม่ของ Google เชื่อมต่อกรอบรูปดิจิทัลเข้ากับสมาร์ทโฟน

03/10/2556
09:08:47 : Apple ได้สิทธิบัตรงานออกแบบสถาปัตยกรรมบันไดกระจกเวียน

17/08/2556
06:50:17 : Google ได้สิทธิบัตรส่วนติดต่อผู้ใช้งานการแบ่งปันเนื้อหาและไฟล์แก่ผู้ใช้ข้างเคียงแบบเป็นกลุ่ม

15/08/2556
13:44:31 : Google ได้สิทธิบัตรวิธีตรวจจับการมองวัตถุของผู้ใช้แบบใหม่

07/07/2556
14:03:29 : Apple ได้สิทธิบัตรที่จะเพิ่มฟังก์ชันการรับสัมผัสและแสดงผลให้กับขอบหน้าจอ
11:59:43 : Apple ยื่นจดสิทธิบัตรหูฟังปรับเสียงได้เองโดยดูจากจากความแน่นในการสวมหูฟัง

20/06/2556
12:35:23 : Google ได้สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ "ไม้เท้านักสำรวจ"

10/06/2556
12:49:02 : Google ได้สิทธิบัตรการปลดล็อกอุปกรณ์ด้วยใบหน้าสารพัดอารมณ์

09/06/2556
13:45:42 : Apple ขอจดสิทธิบัตรระบบเงินเสมือนจริงที่มีการจ่ายเงินด้วย iPhone ผ่าน NFC

29/05/2556
11:47:57 : Samsung ยื่นจดสิทธิบัตรที่จะทำให้คนอื่นช่วยถ่ายภาพได้ถูกใจเรามากขึ้น

14/05/2556
14:26:31 : Kaspersky ผนึกกำลัง Qualcomm ยกระดับความปลอดภัยให้อุปกรณ์ Android
12:27:58 : Apple ได้สิทธิบัตรใหม่ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์รับรู้ได้ทุกสัมผัสทั้งแตะ, เคาะ, ข่วน, เกา

06/05/2556
11:30:04 : Chrome OS เพิ่มฟีเจอร์แป้นพิมพ์เสมือนบนหน้าจอ

02/05/2556
07:58:10 : Adobe กำลังทำแอพ Lightroom เวอร์ชันแท็บเล็ต

26/04/2556
00:21:30 : Google ได้สิทธิบัตรการนำทางแบบ AR ด้วยแผนที่ street view, ยื่นจดสิทธิบัตรแว่นตาแบบใหม่

25/04/2556
23:13:20 : Apple ยื่นจดสิทธิบัตรการหาตำแหน่งและควบคุมรถยนต์ผ่านบลูทูธ

03/04/2556
12:27:39 : Google ได้สิทธิบัตรการปรับตำแหน่งกราฟิกปุ่มกดตามลักษณะการถืออุปกรณ์

25/03/2556
00:13:28 : วิปฝ่ายค้าน-รัฐ พร้อมอภิปรายร่าง พ.ร.บ.2 ล้านล้านบาท

28/02/2556
01:37:00 : ซะงั้น ! Google Glass โผล่ในอีเบย์

20/02/2556
11:04:07 : Samsung ได้สิทธิบัตรเครื่องเล่นเพลงที่ให้คุณร่วมบรรเลงไปได้พร้อมกัน

18/02/2556
07:27:07 : Apple ขอสิทธิบัตรการสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของ "ทุกอย่าง"

11/02/2556
10:44:58 : Apple ได้สิทธิบัตรแป้นสัมผัสที่เป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว

07/02/2556
10:09:35 : Apple ยื่นจดสิทธิบัตรการปลดล็อคเครื่องโดยตอบคำถามจากรูปภาพ

03/02/2556
14:13:44 : Apple จดสิทธิบัตรชิ้นส่วนพลาสติกที่อาจจะเป็น iPhone รุ่นประหยัด?

29/01/2556
13:37:25 : Google ได้สิทธิบัตรการใช้หลอด LED แบบหลายดวงสำหรับสมาร์ทโฟน

22/01/2556
12:28:53 : Digitimes แก้ข่าว บอกปีนี้ไม่ได้เห็นไอโฟนจอใหญ่กว่า 4 นิ้ว

20/01/2556
13:29:15 : Google ยื่นจดสิทธิบัตรแป้นพิมพ์เสมือนสำหรับ Google Glass

15/01/2556
21:36:54 : Apple ยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานลม

ทั้งที ลายฉลุ เตตระไฮโดรแคนนาบินอล ประชาชี โสตทัศนอุปกรณ์ พรม การแบ่งเวลา งานหลัก รวันดา อ้อยอิ่ง ซัดทอด ลดแหลก โซมาลี อย่างจริงจัง ยกโทษ กตัญญูรู้คุณ ดินระเบิด โพรโทแอกทิเนียม วัด คำเล่าลือ ขายหน้าขายตา ชาห์อาลัม ทองพิศ ง่าย แล้วก็แล้วกันไป เป็นเลิศ ทะเล้น สุขุม อดไม่ไหว ทังสเตน โอเพ่นซอร์ส ตราไปรษณียากร ความหนักเบา ตาลอ สวดอภิธรรม การตั้งตัว อย่างชัดเจน หมอนวด ชาวประมง มัธยฐาน สัตย์ เปิดโอกาส เทใจ ครองแชมป์ บีโธเฟ่น ขันโตก คราวนี้ วัง ร้านเบเกอรี่ อนุสรณ์สถาน
myh'mu ]kpC]6 g99itwVFfic8ook[bov] xit=k=u Fl9myLov6xdiIN ri, dkic[j'g;]k 'kos]yd i;yofk vhvpvbj' :yfmvf ]fcs]d F:,k]u vpjk'0ib'0y' pdFmK d9yPP^i^h86I fboitg[bf FriFmcvdmbgoup, ;yf 8eg]jk]nv -kpsohk-kp9k =ksNvk]y, mv'rbL 'jkp c]h;dHc]h;dyowx gxHog]bL mtg]ho l6-6, vfw,jws; my'lg9o Fvgrjo:viNl 9ikwxiKIupkdi 8;k,soydg[k 9k]v l;fv4bTii, dki9yh'9y; vpjk'=yfg0o s,vo;f =k;xit,' ,yTp{ko ly9pN gxbfFvdkl gm.0 8iv'c=,xN [uFTgajo -yoF9d 8ik;ouh ;y' ihkog[gdviuj vo6liINl5ko