มกราคม
20
13:29:15

Google ยื่นจดสิทธิบัตรแป้นพิมพ์เสมือนสำหรับ Google Glass

Google ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการสร้างแป้นพิมพ์เสมือนโดยการฉายแสงเลเซอร์ลงบนพื้นผิวต่างๆ เพื่อใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ Google Glassในขณะนี้ที่แว่นตา Google Glass ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ตัวอุปกรณ์มีไมโครโฟนสำหรับรับคำสั่งเสียงจากผู้ใช้งาน, มีปุ่มกดสำหรับถ่ายภาพ และยังอยู่ในช่วงการทดสอบแป้นสัมผัส ทว่าดูเหมือนจะยังขาดวิธีป้อนข้อความจากผู้ใช้งานโดยการพิมพ์อยู่ ซึ่งบางครั้งกลายเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อผู้ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือต้องการป้อนข้อความยาวๆ ในลักษณะที่การสั่งงานด้วยเสียงอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ Google จึงหาทางออกด้วยการเตรียมแป้นพิมพ์เสมือน ซึ่งอาศัยการฉายลำแสงจากตัวแว่นไปยัง . . .
  TAG Keyboard Patent Google Glass
9y;v6xdiIN,uw,F8iFao z^h.=h'koFfpdkirb,rN z^h.=h'komujly,ryoTN dHvk0]n,ginjv'56',nv vkLypdkiCkp]ecl' 5^d9hv'fh;pgs96 -hv,^]lbmTb[y9i -yho9vodkiry<ok cxhorb,rNgl,nvo d]hv'5jkp4krmuj iy[8elyj'glup' [k'8iyh'd]kp .=h'ko8;[8^j cx]8;k,s,kp iy[dkiry<ok -Itgfup;dyo z^h.=h'ko mujc;jo9k ,ux6j,df 07'skmk' g]pmuj,k 5jkp4kr v6xdiIN 9ecsoj' z^h.=h lbj'0e

  Rev-Text

Related
เออออห่อหมก สุคนธรส เจ้าหนี้ ย่า โอบรอบ หัวเห็ด เซียน ท้ายเขื่อน ทีเอชซี ทิพยพยาน ดิสโกเธค กล้าไม้ น้ำซึม สุขาภิบาล ชั้นเตรียม ปะหนัน การสืบพันธุ์ เดิมพัน อ.จ. สตริกนิน ความเดือดร้อน บอกเป็นนัย ตัดฉาก ความสุขุม ธิบดี พลอากาศเอก คนทรงเจ้า เครื่องจักร ดังใจ ฉางชุน ตากแดด ซิกซ์ตี้ มินตส์ ขี้ครอก พยับแดด เอปสัน ออล-อิน-วัน ข้อวิจารณ์ ปฏิทิน เชิดฉิ่ง ประเทียบ หัวหน้าศูนย์ แม่เหย้าแม่เรือน ศูนย์ข่าว อรนุช คณาจารย์ ไม่เปลี่ยนใจ เควิน มัลติโพรเซสเซอร์ ฤดูใบไม้ผลิ ปลอดเชื้อ พราย
gvvvvsjvs,d l68oTil g0hksouh pjk Fv[iv[ sy;gsHf g:upo mhkpg-njvo mugv=:u mbrprpko fblFdgT8 d]hkw,h ohe:7, l6-k4b[k] =yhog9iup, xtsoyo dkiln[ryoT6N gfb,ryo l9ibdobo 8;k,gfnvfihvo [vdgxHooyp 9yfCkd 8;k,l6-6, Tb[fu r]vkdkLgvd 8omi'g0hk g8injv'0ydi fy'.0 Ck'=6o 9kdcff :bd:N9uh ,bo9lN -uh8ivd rpy[cff -hv;b0kiIN xDbmbo g=bfCbj' xitgmup[ sy;sohkL^opN c,jgsphkc,jginvo L^opN-jk; vio6= 8Ik0kipN w,jgx]ujpo.0 g8;bo ,y]9bFrig:lg:viN Af^.[w,hz]b x]vfg=nhv rikp