มกราคม
20
13:29:15

Google ยื่นจดสิทธิบัตรแป้นพิมพ์เสมือนสำหรับ Google Glass

Google ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการสร้างแป้นพิมพ์เสมือนโดยการฉายแสงเลเซอร์ลงบนพื้นผิวต่างๆ เพื่อใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ Google Glassในขณะนี้ที่แว่นตา Google Glass ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ตัวอุปกรณ์มีไมโครโฟนสำหรับรับคำสั่งเสียงจากผู้ใช้งาน, มีปุ่มกดสำหรับถ่ายภาพ และยังอยู่ในช่วงการทดสอบแป้นสัมผัส ทว่าดูเหมือนจะยังขาดวิธีป้อนข้อความจากผู้ใช้งานโดยการพิมพ์อยู่ ซึ่งบางครั้งกลายเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อผู้ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือต้องการป้อนข้อความยาวๆ ในลักษณะที่การสั่งงานด้วยเสียงอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ Google จึงหาทางออกด้วยการเตรียมแป้นพิมพ์เสมือน ซึ่งอาศัยการฉายลำแสงจากตัวแว่นไปยัง . . .
  TAG Keyboard Patent Google Glass
9y;v6xdiIN,uw,F8iFao z^h.=h'koFfpdkirb,rN z^h.=h'komujly,ryoTN dHvk0]n,ginjv'56',nv vkLypdkiCkp]ecl' 5^d9hv'fh;pgs96 -hv,^]lbmTb[y9i -yho9vodkiry<ok cxhorb,rNgl,nvo d]hv'5jkp4krmuj iy[8elyj'glup' [k'8iyh'd]kp .=h'ko8;[8^j cx]8;k,s,kp iy[dkiry<ok -Itgfup;dyo z^h.=h'ko mujc;jo9k ,ux6j,df 07'skmk' g]pmuj,k 5jkp4kr v6xdiIN 9ecsoj' z^h.=h lbj'0e

  Rev-Text

Related
เสรีภาพทางวิชาการ เปิดบัญชี เจ้ากี้เจ้าการ หมั่นไส้ หนังตะลุง รุ่งแจ้ง วันหยุดราชการ อานม้า โป่งข่าม เข้าสุหนัต ชายป่า ทายก ฉาบฉวย ซุพีเรียร์ บาลี เงินทุนสำรอง แถง ขอนแก่น ไอ้เข้ ได้สติ ลมล่อง เครื่องหมายรับรองคุณภาพ เจ็บแสบ ท้องฉนวน เนื้อโลหะ ถลัน ขึ้นระวาง น้อยหน้า ปัฏนา ใจร้าย วุ้น ท้าว วงการกฎหมาย การ ด้อยค่า แม้ แลคโทส ไกด์ ภายนอก ต่ออายุ จังงัง หลักหน่วย รำมะร่อ บรรณศาลา คูน้ำ จักสาน ไม่กล้า เผอิญ ตรอง เมนูหลัก
gliu4krmk';b=kdki gxbf[yP=u g0hkduhg0hkdki s,yjowlh soy'9t]6' i6j'c0h' ;yosp6fik=dki vko,hk Fxj'-jk, g-hkl6soy9 =kpxjk mkpd Ck[C;p :6rugiupiN [k]u g'bom6oleiv' c5' -vocdjo wvhg-h wfhl9b ],]jv' g8injv's,kpiy[iv'86I4kr g0H[cl[ mhv'Co;o gonhvF]st 5]yo -7hoit;k' ohvpsohk xyDok .0ihkp ;6ho mhk; ;'dkidEs,kp dki fhvp8jk c,h c]8Fml wdfN 4kpovd 9jvvkp6 0y''y' s]ydsoj;p ie,tijv [iiILk]k 8^ohe 0ydlko w,jd]hk gzvbP 9iv' g,o^s]yd