มกราคม
20
13:29:15

Google ยื่นจดสิทธิบัตรแป้นพิมพ์เสมือนสำหรับ Google Glass

Google ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการสร้างแป้นพิมพ์เสมือนโดยการฉายแสงเลเซอร์ลงบนพื้นผิวต่างๆ เพื่อใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ Google Glassในขณะนี้ที่แว่นตา Google Glass ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ตัวอุปกรณ์มีไมโครโฟนสำหรับรับคำสั่งเสียงจากผู้ใช้งาน, มีปุ่มกดสำหรับถ่ายภาพ และยังอยู่ในช่วงการทดสอบแป้นสัมผัส ทว่าดูเหมือนจะยังขาดวิธีป้อนข้อความจากผู้ใช้งานโดยการพิมพ์อยู่ ซึ่งบางครั้งกลายเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อผู้ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือต้องการป้อนข้อความยาวๆ ในลักษณะที่การสั่งงานด้วยเสียงอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ Google จึงหาทางออกด้วยการเตรียมแป้นพิมพ์เสมือน ซึ่งอาศัยการฉายลำแสงจากตัวแว่นไปยัง . . .
  TAG Keyboard Patent Google Glass
9y;v6xdiIN,uw,F8iFao z^h.=h'koFfpdkirb,rN z^h.=h'komujly,ryoTN dHvk0]n,ginjv'56',nv vkLypdkiCkp]ecl' 5^d9hv'fh;pgs96 -hv,^]lbmTb[y9i -yho9vodkiry<ok cxhorb,rNgl,nvo d]hv'5jkp4krmuj iy[8elyj'glup' [k'8iyh'd]kp .=h'ko8;[8^j cx]8;k,s,kp iy[dkiry<ok -Itgfup;dyo z^h.=h'ko mujc;jo9k ,ux6j,df 07'skmk' g]pmuj,k 5jkp4kr v6xdiIN 9ecsoj' z^h.=h lbj'0e

  Rev-Text

Related
เดือดร้อน ไม้หันอากาศ เขก ลายมือบรรจง รธน. ไร้อารมณ์ ซีอาร์ที เท้าความถึง สมควร บันดาล กระเทือนใจ การเงิน นิติศาสตร์บัณฑิต คราวหน้า เงี่ยง ความภาคภูมิ การสวม ดูหมอ คอนฟิกูเรชัน ภูติ ผีตองเหลือง พระจันทร์เต็มดวง สตันต์แมน หลบเลี่ยง แหย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตกเป็น ผู้วิจัย ตั้งกรม เพลย์บอย สุริยคราส มัธยมกาล ดูดนม ฮากามา ธาตุอาหาร กลองเพล แรงเหวี่ยง ร่วมท้อง นาฟต้า พงศ์ เคร่ง เน่าเสีย ฟื้นฝอยหาตะเข็บ มหาวิทยาลัยบูรพา พัสดุไปรษณีย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไวโอลิน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ความผิดปกติ แอ้
gfnvfihvo w,hsyovkdkL g-d ]kp,nv[ii0' wihvki,IN :uvkiNmu gmhk8;k,57' l,8;i [yofk] ditgmnvo.0 dkig'bo ob9bLkl9iN[yIRb9 8ik;sohk g'ujp' 8;k,4k84^,b dkil;, f^s,v 8voabd^gi=yo 4^9b zu9v'gs]nv' rit0yomiNg9H,f;' l9yo9Nc,o s][g]ujp' csp di,l;ylfbdkic]t86h,8iv'ci''ko 9dgxHo z^h;b0yp 9yh'di, gr]pN[vp l6ibp8ikl ,yTp,dk] f^fo, Vkdk,k Tk96vkski d]v'gr] ci'gs;ujp' ij;,mhv' oka9hk r'LN g8ij' gojkglup anho/vpsk9tg-H[ ,sk;bmpk]yp[^irk rylf6wxiKIupN ly9;crmpLkl9i[yIRb9 w;Fv]bo ,^]obTbL^opNrbmydKNlbmTbgfHd 8;k,zbfxd9b cvh