TAG : ѹ

  REV-TAG : 0yofkik

 

ǹ ԧ ͫѷ ط . ... ҧ ç ѡ ӹ Թ - ᫡͹ ͧ ѡ硢¹ ç عѢèѴ з ͧҺ اѡ Ԩ ǧ Ҿ͹ Ѻѹ Ե ѡ ͡ Ѵ ʹѺѺҹ͹ ŧç Ե ӹǹ Ҵ к
'h;o it;b' cv:b,ym dh, r6mTl,yp 0ecodxitg4m sjk'gs gxHoFri' 0ydiikLu veo;p g,bo 9uczj iugmbiNo c:d:vo g=njv'jkp ,k]k;u ]ydg]Hd-F,pohvp ob;c8]bFfgoup d]Fd' 8^jlk,u4iipk g8hkF8i' l6oy-0i0yf g9H,mu xtmt shv'vk[ohe zf6'iydKk sy;giktgpkt ob0Lb] ]h;' 4krgl,nvo oy[;yo ]v]kiNflN =t]v d6UddbUd i;,myh's,f [b9 V7 =ydrit gpHogpnvd vkpyf vf9ks]y[-y[9kovo dki]'ci' Frhomtg] g,HfF]sb9 9uleo;o spkfgpbh, 9t[vp